• Moderná stredná škola v 21. storočí

    •  

     KÓD ITMS: 26110130615

     OPERAČNÝ PROGRAM: VZDELÁVANIE

     SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM:  EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND A ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     PRIORITNÁ OS: REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

     OPATRENIE: PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ


     CIEĽ PROJEKTU: Zvýšiť efektívnosť výchovno - vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy s cieľom pripraviť kvalifikovaných a schopných  absolventov s uplatnením na trhu práce                                                                                       

                   Podrobnosti projektu:   Moderná_škola.pdf    

                                                          Výstupy_učebné_materiály.pdf

                                                                                                                          

     Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderná stredná škola v 21. Storočí“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

     Škola podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 23.1.2014. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 31.7.2015.

      

     Hlavnými aktivitami projektu „Moderná stredná škola v 21. storočí“ sú:

      

     1. Tvorba nových/inovatívnych učebných materiálov a ich aplikácia.

     Realizácia predmetnej aktivity bude prebiehať v troch fázach:

     Fáza 1 Tvorba a inovácia učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek

     – zoznam predmetov, v rámci ktorých sa budú inovovať učebné texty, materiály, metodické príručky a didaktické pomôcky:

     • Chémia,
     • Technológia prípravy pokrmov,
     • Regionálna gastronómia,
     • Geografia cestovného ruchu/Cestovný ruch,
     • Potraviny a výživa (Náuka o výžive).

      

        Fáza 2 Modernizácia odborných učební

     • spočíva v modernizácii odborných učební a zaobstaraní vybavenia pre:
     • odbornú učebňu pre Gastronómiu,
     • chemické laboratórium pre Technológiu potravín a výživa.

      

        Fáza 3 Implementácia na vyučovaní

     • v tretej fáze aktivity dôjde k praktickému využívaniu inovovaných didaktických prostriedkov školy, nového a inovovaného obsahu učebných textov a učebných materiálov, overenie metodických príručiek využívajúcich progresívne metódy a formy vyučovania zamerané na vyučovanie rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

      

     1. Odborná príprava pedagogických zamestnancov

         - cieľom aktivity je podpora prípravy pedagogických pracovníkov v záujme ich odborného rozvoja zameraného pre potreby modernej strednej školy.

         - získané nové vedomosti a zručnosti budú následne aplikované vo výchovno-vzdelávacom procese

        - školenie bude realizované v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

      

     Školenia:

     1. Someliérsvo a gastronómia
     2. Svet gastronómie v 3 tisícročí
     3. Green manažment v praxi – kvalita potravín

      

     Vďaka tomuto projektu  škola zmodernizuje svoje vybavenie didaktickými zariadeniami, aby bolo možné využiť najmodernejšie metódy výučby. Uvedené skutočnosti tak prispejú k rozvíjaniu kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov, podporia ich konkurencieschopnosť  na trhu práce.

      

     Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 147 168,05 €

     Vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania:

     • ubytovanie a zabezpečenie cateringových služieb

     Ubytovanie_a_zabezpecenie_cateringovych_sluzieb.pdf

     • vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Vzdelavanie_pedagogickych_zamestnancov.pdf

     • zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky – vybavenie chemického laboratória

     Zariadenie__vybavenie_a_didakticke_prostriedky_-_Vybavenie_chem.pdf

     • zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky – gastro

     Zariadenie_vybavenie_a_didakticke_prostriedky_-_Gastro.pdf

     • externý manažment

     Externy_manazment.pdf

     • grafické spracovanie a tlač publikácií

     Graficke_spracovanie_a_tlac_publikacii.pdf

     • informačno-komunikačné technológie

     Informacno-komunikacne_technologie.pdf

     • pracovník pre verejné obstarávanie

     Pracovnik_pre_verejne_obstaravanie.pdf

     • publicita a informovanie

     Publicita_a_informovanie.pdf

     • spotrebný tovar a prevádzkový materiál, školiaci materiál

     Spotrebny_tovar_a_prevadzkovy_material__skoliaci_material__potr.pdf

     • tvorba vzdelávacích programov  a učebných textov

     Tvorba_vzdelavacich_programov_a_ucebnych_textov.pdf