• Pedagogický asistent

    • Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa alebo majstra odbornej výchovy a zároveň v spolupráci s odbornými zamestnancami školy pomáha žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri prekonávaní  informačných, jazykových, zdravotných sociálnych a kultúrnych bariér.

     Pedagogický asistent uľahčuje adaptáciu žiaka na prostredie školy, vytvára podmienky na využívanie náhradných spôsobov komunikácie, pri používaní špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok žiakmi alebo vyučujúcimi. Zároveň sprostredkúva informácie o žiakovi alebo od žiaka, upravuje učebné materiály súvisiace s výkladom učiva a jeho upevňovaím. Pedagogický asistent pracuje so žiakom priamo na vyučovaní, vytvára bezpečné prostredie v škole a v triedach so žiakmi so ŠVVP. 

     Pedagogický asistent je dôležitým faktorom pri vytváraní pozitívnej klímy na škole, pri eliminácii napätia vyučujúcich pri riešení úloh, ktoré by títo žiaci bez individuálnej pomoci nezvládli, resp. zvládli menej úspešne. Takto spolu so školským podporným tímom urýchľuje rozvíjanie samostatnosti žiaka a jeho vedomostného napredovania. 

      

     Kontakt:

     Mgr. Zuzana Ritlyová, pedagogická asistentka, e-mail: ZuzanaRitlyova@gastrosos.sk

     Bc. Jozefína Benko, DiS, pedagogická asistentka, e-mail: JozefinaBenko@gastrosos.sk

     Bc. Jana Novotná, pedagogická asistentka, e-mail: JanaNovotna@gastrosos.sk

     Mgr. Jarmila Samoľová, pedagogická asistentka, e-mail: JarmilaSamolova@gastrosos.sk