•                                                  

     Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov

     Základné údaje projektu:

     Názov projektu: Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov

     Kód projektu: 302071BVY3

     Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     Prioritná os: 7. REACT - EÚ

     Konkrétny cieľ: 7.6 Predprojektová príprava

     Prijímateľ: Stredná odborná škola gastronómie a služieb

     Miesto realizácie projektu:  Mesto Prešov, Okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 69 120 €

     Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 65 664 €

     Začiatok projektu: 01/2022

     Ukončenie projektu: 06/2022

     Stručný popis projektu: Projekt, pre ktorý sa vypracováva projektová dokumentácia, je súčasťou iniciatívy Catching-up Regions.

     Predkladaný projekt „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov“ je prvou a nevyhnutnou fázou plánovanej investície navrhnutej v rámci komponentu „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredného školstva v PSK“ v CuRI III pre danú školu.

     Cieľom projektu je zabezpečiť hladkú realizáciu projektového zámeru pre danú školu v programovom období 2021-2027, a to vďaka vypracovaniu aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie autorizovanou osobou v súlade s aktuálnymi predpismi upravujúcimi územný rozvoj a stavebný poriadok.

     Cieľovou skupinou projektu sú žiaci strednej odbornej školy, v prospech ktorých sa bude realizovať nadväzujúci projekt Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov, ktorého sa projektová príprava týka, ktorý svojim obsahom a plánovanými aktivitami prispieva k plneniu globálneho cieľa IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

     V rámci projektu bude realizovaná nasledovná aktivita: Aktivita 1: Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného autorizovanou osobou (typ akt. F)

     Výsledkom projektu bude obstaraná projektová dokumentácia.

                                                                                                                                                                       

     Zriaďovateľom Strednej odbornej školy SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov je Prešovský samosprávny kraj.

      

      

     Vyzva80PublicitaSDH.pdf