• Školský špeciálny pedagóg

    •       Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho a skupinového poradenstva, ako aj intervencie žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami (zdravotne znevýhodnení žiaci, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci s nadaním).  Medzi najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia patria: dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraxia, ADHD.

     Na škole poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, konzultácie, individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy v procese výchovy a vzdelávania.  Podieľa sa na koordinácii práce pedagogických asistentov na škole. 

     Školský špeciálny pedagóg aktívne spolupracuje  s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie, upozorňuje na integráciu zdravotne znevýhodnených žiakov a následne odporúča zákonným zástupcom odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie.

     V súčinnosti s pedagogickými zamestnancami školy hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých žiakov a pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru s rešpektujúcimi vzťahmi  na škole.   

     Kontakt: Mgr. Katarína Adamovičová, školský špeciálny pedagóg, e-mail: KatarinaAdamovicova@gastrosos.sk