• Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov, 081 34

     internet: https://souopo.edupage.org, email: soeobcho@souopo.edu.sk, tel.: +421517710863

      

     Vnútorný poriadok školy

     Preambula

     Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na SOŠ gastronómie a služieb zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti,ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto vnútorného poriadku školy.

      

     SOŠ gastronómie a služieb sa zaväzujú dodržiavať Chartu dieťaťa a Ústavu SR, ostatné všeobecné záväzné právne predpisy vo vzťahu k žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a rodičom a iným subjektom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov školy.

     1. Práva a povinnosti žiaka

      

     1.1 Žiak má právo na:

     1. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom;
     2. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;
     3. poskytovanie poradenstva  služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
     4. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
     5. slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom;
     6. vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme;
     7. poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch;
     8. bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede;
     9. ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie pred začiatkom hodiny s uvedením dôvodu;
     10. vybrať si voliteľné predmety z ponuky školy;
     11. na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie;
     12. zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti;
     13. voliť a byť volený do triednej samosprávy;
     14. voliť zástupcu triedy do Rady študentov;
     15. byť volený do Rady študentov školy;
     16. aktívne sa zapojiť do činnosti Rady študentov školy;

      

      1.2 Žiak má tieto povinnosti:

     1. dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných

     a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil;

     1. na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania žiak zaujme svoje miesto v triede minimálne 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny;
     2. žiak zodpovedá za kvalitu svojho vzdelávania a to v rovine kvality vlastnej prípravy na vyučovanie, pravidelnej aktivity na vyučovaní a v kritickom sledovaní svojho prospechu a dochádzky do školy počas klasifikačného obdobia;
     3. osvojovať si vedomosti a zručnosti zvoleného odboru;
     4. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia;
     5. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie;
     6. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané;
     7. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
     8. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
     9. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi;
     10. osvojovať si zásady vlastenectva, humanity a demokracie, správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, slušný, plniť pokyny pedagogických a ďalších poverených zamestnancov školy, prechovávať k nim úctu a pri stretnutí ich zdraviť;
     11. pri komunikácii so zamestnancami školy používať oslovenie pán (pani) a akademický titul, prípadne pracovné zaradenie;

      

     2. Správanie sa žiakov v škole a pri činnostiach organizovaných školou

     2.1 Žiak je tiež povinný:

     1. dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil;
     2. prichádzať do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, bez extrémnych, vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu a účesu;
     3. správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe;
     4. správať sa slušne a priateľsky ku spolužiakom a kultúrne sa vyjadrovať;
     5. počas vyučovania alebo školou organizovaného podujatia plniť pokyny vyučujúceho alebo dozorkonajúceho zamestnanca, správať sa disciplinovane, žiadnym spôsobom nerušiť priebeh vyučovania alebo podujatia;
     6. neopúšťať v priebehu vyučovacích hodín bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy;
     7. ak má počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavať sa disciplinovane na určenom mieste;
     8. po skončení vyučovania opustiť budovu školy;

      

     2.2  Správanie sa žiaka počas vyučovania:

     1. žiak je povinný presne dodržiavať vyučovaciu dobu;
     2. uviesť v každom zošite na prvom liste vo vhodnej úprave: názov predmetu, svoje meno a priezvisko, názov školy, triedu, školský rok;
     3. prinášať na vyučovanie učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov vyučujúcich;
     4. na začiatku vyučovania byť na svojom mieste v učebni, pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny potrebné učebné pomôcky a pokojne očakávať príchod vyučujúceho;
     5. nosiť si na hodiny telesnej výchovy čisté úbory a vhodnú obuv, ktoré vyučujúci kontroluje na každej vyučovacej hodine;
     6. vstupovať do odborných učební, posilňovne a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební;
     7. dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci;
     8. ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky;
     9. povstať, ak bol vyvolaný a sadnúť si až na pokyn vyučujúceho;

      

     2.3 Povinnosti žiakov počas prestávok

     1. správať sa disciplinovane počas prestávok;
     2. presúvať sa disciplinovane do príslušných učební;
     3. dodržiavať pokyny službukonajúcich učiteľov, zamestnancov a týždenníkov;
     4. počas malých prestávok sa zdržiavať v triede s výnimkou nutných hygienických potrieb;
     5. veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov;

      

     2.4 Povinnosť ochrany zdravia:

     1. žiak má povinnosť chrániť vlastné zdravie a zdravie iných osôb;
     2. žiak je povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu;
     3. v prípade nutnosti ošetrenia mimo školy je vyučujúci povinný udalosť oznámiť v kancelárii školy, ktorý zabezpečí prizvanie rodiča, zdravotnej pomoci alebo určí doprovod žiaka na ošetrenie;
     4. bezpečnostný technik je povinný zabezpečiť evidenciu, prípadne záujem o úraze;
     5. oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca, prípadne školy

      

     2.5 Povinnosti týždenníka:

     1. žiak má povinnosť plniť funkciu týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa;
     2.  v čase plnenia funkcie týždenníka prichádzať do školy najneskoršie 15 minút pred začiatkom vyučovania;
     3. hlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 5 minútach po začiatku hodiny riaditeľstvu školy;
     4. bez vyzvania hlásiť vyučujúcemu mená neprítomných žiakov;
     5. hlásiť zistené nedostatky na začiatku vyučujúcej hodiny vyučujúcemu prípadne triednemu učiteľovi ;
     6. dbať o čistotu tabule, triedy, pripraviť kriedu a učebné pomôcky;
     7. viesť spolužiakov k dodržiavaniu poriadku;
     8. vetrať, polievať kvety v triede;
     9. pri sťahovaní z učebne dbať o zachovanie poriadku;
     10. po skončení vyučovania skontrolovať učebňu, poutierať tabuľu, prezrieť lavice, dbať o vyloženie stoličiek na lavice, zatvoriť okná, zhasnúť svetlá, skontrolovať uzávery vody a odchádzať z triedy posledný;

      

     2.6 Vybavovanie úradných a neodkladných záležitostí žiaka:

     1. žiak je povinný vybavovať si neodkladné záležitosti mimo vyučovania;
     2. úradné a neodkladné záležitosti v kancelárii školy vybavovať prostredníctvom triedneho učiteľa cez veľkú prestávku a s ostatnými učiteľmi pred vyučovacou hodinou v triede;
     3. do zborovne, kabinetov a úradných miestností žiak bez vyzvania nevstupuje;

      

     2.7. Zodpovednosť za škodu a náhradu škody:

     1. žiak je povinný udržiavať čistotu a poriadok v areáli školy, šetriť školské zariadenie a ostatný majetok školy, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať so zapožičanými učebnicami a pomôckami;
     2. žiakom sa najmä zakazuje písaním alebo iným spôsobom poškodzovať steny, lavice, stoly a iné zariadenie školy;
     3. v prípade poškodenia majetku školy je žiak povinný uviesť ho do pôvodného stavu;
     4. žiak (zákonný zástupca) je podľa občianskoprávnych predpisov povinný nahradiť spôsobené škody na inventári a zariadení školy;

      

     3. Zákazy pre žiakov

     3.1 Žiakom sa zakazuje:

     1. opustiť budovu školy počas vyučovania alebo cez voľnú hodinu bez súhlasu triedneho učiteľa;
     2. vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania;
     3. nosiť živé zvieratá a predmety ručiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov;
     4. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej;
     5. fajčiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy a jej okolí a na podujatiach organizovaných školou;
     6. používať mobilný telefón (MT), MP3... počas vyučovacej hodiny, kultúrnospoločenských alebo výchovných akciách školy a to: na telefonovanie alebo príjem hovoru alebo príjem SMS správy alebo na odoslanie SMS správy alebo na využívanie akejkoľvek funkcie MT, ktorú ponúka operátor...;
     7. nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, nákladné odevy a obuv (v cene presahujúcej možnú základnú poisťovaciu sumu); nosiť zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety;
     8. obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej;
     9. pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci na teoretickom a praktickom vyučovaní zákaz používať pirsing;
     10. prijímať súkromné návštevy v škole v čase vyučovania a prestávok; v odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje službou na vrátnici, kde po zaevidovaní v knihe návštev zotrvá do príchodu žiaka;
     11. vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, zábradliach, schodištiach a podlahách;

      

     4. Organizačné zabezpečenie vyučovacieho procesu

     4.1 Vstup do budovy a odchod z budovy školy počas vyučovania:

     • žiaci vstupujú do budovy hlavným vchodom školy; zadný vchod pre zamestnancov otvára a zatvára služba z radom zamestnancov THP;
     • na vstup do budovy školy oprávňuje žiaka jeho žiacka knižka (študijný preukaz);
     • na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania sa vestibul školy uzatvára o 8.00 hod.;
     • v prípade, že sa vyučovanie začína neskoršou ako 1. vyučovacou hodinou, vstup do budovy sa otvorí nasledovne:

               8.45 – 8.55 hod. (ak sa vyučovanie začína 2. vyučovacou hodinou);

               9.40 – 9.50 hod. (ak sa vyučovanie začína 3. vyučovacou hodinou);

     • v odôvodnených prípadoch príchody a odchody žiakov eviduje služba na vrátnici na základe priepustky uvedením mena a priezviska žiaka, triedy, času, dôvodu a priezviska uvoľňujúceho učiteľa;

      

     4.2 Uloženie zvrškov a preobutie sa v šatni:

     • pri príchode do školy je žiak povinný riadne si očistiť obuv a preobuť sa v šatni;
     • žiak má povinnosť odložiť si topánky a vrchný odev na vyhradené miesto v pridelenej šatni a dbať na udržiavanie čistoty a poriadku v šatni;
     • žiak je povinný na prezúvanie používať umývateľné a bezpečné prezuvky;
     • za poriadok a čistotu v šatni zodpovedajú službukonajúci žiaci podľa rozpisu služieb vypracovaného triednym učiteľom;

      

     4.3 Príchod na vyučovanie:

     • oneskorený príchod žiada eviduje vyučujúci na prvej vyučovacej hodine;
     • bezdôvodný oneskorený príchod žiaka na vyučovanie sa klasifikuje ako priestupok, za ktorý je triedny učiteľ povinný vyvodiť príslušné dôsledky;

      

     4.4. Rozvrh zvonení na SOŠ gastronómie a služieb:

     Vyučovania hodina

     Začiatok hodiny

     Koniec hodiny

     0.hodina

     1. 10
     1. 55

     1.hodina

     1. 00
     1. 45

     2.hodina

     1. 50
     1. 35

     3.hodina

     1. 45
     1. 30

     4.hodina

          11. 00

     1. 45

     5.hodina

     1. 50
     1. 35

     6.hodina

     1. 40
     1. 25

     7.hodina

     1. 30
     1. 15

     8.hodina

     1. 20
     1. 05

      

     4.5 Pedagogický dozor počas prestávok:

     • pedagogický dozor vykonávajú počas všetkých prestávok podľa rozpisu na to poverení učitelia;
     • dozorkonajúci učitelia dbajú na to, aby žiaci chodili v priestoroch školy v prezuvkách;
     • sú povinní dozerať na žiakov a zabezpečiť, aby si žiaci nechávali kabáty a topánky v šatniach a nenosili ich do tried;
     • dozorkonajúci sú povinní zabezpečiť, aby sa žiaci počas prestávok správali tak, aby tým neohrozili svoju bezpečnosť a zdravie ani bezpečnosť a zdravie iných, a to najmä:
     • nevykláňali sa z okien, nevysedávali na oknách, zábradliach, schodištiach a podlahách; nefajčili, neprechovávali alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy;
     • sú povinní dbať na to, aby žiaci po ukončení prestávky vošli do učební;

      

     5. Klasifikačný poriadok

     5.1 Hodnotenie a klasifikácia

     Klasifikácia sa vykonáva v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 8/2009 – R zo 14. mája 2009, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠ.

      

     5.2 Pochvaly

     5.2.1  Pochvala triednym učiteľom

     •  za výborný prospech a vzornú dochádzku
     •  za vzornú reprezentáciu školy

     5.2.2   Pochvala riaditeľom školy

     •  za výborný prospech a vzornú dochádzku
     •  za vzornú reprezentáciu školy

      

     Pochvaly sa evidujú v katalógovom liste žiaka takto:

     ,, V zmysle §58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelená pochvala riaditeľom školy za .................... v období ...........“

      

     Prešov,.........(dátum zápisu)                                                                                  Triedny učiteľ..............(podpis)

      

     5.3 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

     Východné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných

     prostriedkov. Prehodnocujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia,

     zaznamenávajú sa do katalógu žiaka s dátumom klasifikačnej porady takto:

      

     ,, V zmysle §58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelené pokarhanie (triednym učiteľom, riaditeľom školy) za ......................... so znížením známky zo správania na

     stupeň .......................................................................................................“

      

     Prešov,............(dátum zápisu)                                                                                       Triedny učiteľ..............(podpis)

     • ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže poučiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

      

     Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:

     1. zákonného zástupcu,
     2. zdravotnú pomoc,
     3. Policajný zbor.

      

     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

      

     6. Ospravedlňovanie neprítomnosti

     1. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadeným zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach
     2. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovanie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovanie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
     3. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v predchádzajúceho odsekoch.
     4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne triedneho učiteľa ( majstra OV) v osobitnom slovníčku o uvoľnenie z vyučovania;
     5.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič alebo zákonný zástupca povinný oznámiť do 48 hodín triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosť;
     6. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV písomné ospravedlnenie neprítomnosti v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii;
     7. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve žiaka ( ak nie je plnoletý, tak jeho rodiča alebo zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiakovi resp. písomný doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal. Žiak prestáva byť žiakom školy prvý deň po uplynutí lehoty určenej na ospravedlnenie neprítomnosti.

      

     7. Úradné hodiny

     Úradné hodiny v kancelárií školy pre verejnosť sú v pracovných dňoch:

      Pondelok

     10.00 - 14.00

      Utorok

     10.00 - 14.00

      Streda

     10.00 - 14.00

      Štvrtok

     10.00 - 14.00

      Piatok

     10.00 - 14.00

      

            Základné informácie rodičom (zákonným zástupcom) o žiakoch podáva škola prostredníctvom žiackej

            knižky, študijného preukazu, prípadne osobne po dohovores triednym učiteľom, preukazu, prípadne osobne po 

            dohovores triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim alebo majstrom OV v mimovyučovacom čase alebo

            kolektívnou formou v rámci triednych aktívov a plenárnych zasadnutí združenia rodičov.

           

       Úradné hodiny v kancelárii školy pre žiakov pracovných dňoch počas veľkej prestávky.

      

     9.    Záverečné ustanovenia

      

          Vnútorný poriadok školy je záväzný pre:

     • všetkých zamestnancov, ktorí majú s organizáciou uzavretý pracovný pomer
     • všetkých žiakov školy

      

          Vnútorný poriadok školy sa stáva pre žiaka záväzným po oboznámení sa s jeho obsahom.

      

          Triedny učiteľ je povinný oboznámi žiakov s obsahom Vnútorného poriadku školy na prvej triednickej hodine    

          príslušného školského roka. Za znalosť obsahu Vnútorného poriadku školy u žiakov zodpovedá triedny učiteľ

          aj v prípade, že si nesplnil povinnosť ich s ním oboznámiť.

        

         Zmeny vnútorného poriadku školy vydáva riaditeľ školy.

      

         Vnútorný poriadok školy je platný od 1. septembra 2021.

      

         Metodický pokyn MŠ SR platný od 15. mája 2009.

      

                                                             PaedDr. Andrea Klačeková  
                                         riaditeľka školy