• Výchovné a kariérové poradenstvo na škole

    • Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SHD 3, 080 34 Prešov

      

     Výchovné a kariérové poradenstvo

      

      

     Kontaktné údaje:
     Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Janka Turzová
     Telefónne číslo: 051/7753853
     E-mail: jturzova@gmail.com

      

      

     Konzultačné hodiny:

     Párny týždeň:        štvrtok:                 8:00 – 14:00 hod.

     v prípade potreby je možné dohodnúť si iný termín ...

      

       Nad každým dieťaťom by mal visieť nápis: "Manipulujte opatrne, obsahuje sny." 

     • poskytovať informačnú pomoc žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy,
     • poskytovať pomoc v oblasti výchovy a vzdelávania,
     • poskytovať pomoc v oblasti prevencie a nápravy problémov (aj osobných),
     • poskytovať informácie o možnostiach ďalšieho študijného zamerania (nadstavbové,výber vysokej školy), 
     • poskytovať poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie(vstup do zamestnania, životopis),
     • poskytovať informácie o dobrovoľníctve,
     • spolupracovať s CPPPaP v Prešove.

      

      

     Centrum  poradenstva a prevencie

     v Prešove (CPP)

      

     • poskytuje starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, podľa § 130, ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), poskytuje taktiež bezplatne pre stredné, základné a materské školy okresu Prešov tieto služby: 

      

     • diagnostikovanie príčin a charakteru osobnostných problémov, porúch v správaní a učení, školskej neúspešnosti s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný prístup k jednotlivcovi v rodine a škole,

      

     • psychologické poradenstvo v osobnostnom vývine, v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania,

      

     • realizovanie psychoterapie, reedukácie a psychokorekcie,

      

     • poskytovanie pomoci pri odstraňovaní sociálno-patologických javov, poskytovanie komplexnej pedagogickej, výchovnej a preventívnej starostlivosti, so zvýšenou pozornosťou na primárnu prevenciu,

      

     • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu, od 2 ročníka do ukončenia prípravy na povolanie.

      

     Kontakt:

     Adresa: CPP, Levočská 7, 080 01, Prešov

     Telefón:  +421 51 77 155 26, +421 51 77 546 21, +421 915 899 455, +421 915 899 454

     Email: http://cpppapresov.webnode.sk

     spracovala: Mgr. Janka Turzová