• Akreditované programy

    • Kuchár – kuchárka     500 hod.

     Cieľové skupiny:

     Kurz je určený záujemcom so základným resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cestovného ruchu v profesii kuchár, alebo si otvoriť v danej oblasti činnosti živnosť. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve.

     Mäsiar – mäsiarka     500 hod.

     Cieľové skupiny:

     Kurz je určený záujemcom so základným resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v profesii mäsiar. Výuka prebieha v teoretických témach výklad a precvičovanie. Praktická časť prebieha priamo na rozrábke a v predajni. Využíva sa ukážka a samostatná práca. Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve.

     Cukrár – cukrárka     280 hod.

     Cieľové skupiny:

     Kurz je určený záujemcom so základným resp. stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v odbore cukrár. Výuka prebieha s odborným obsahom v predmetovej skladbe: ekonomika a organizácia, zariadenie a vybavenie prevádzkarní, potraviny a výživa, technológia, hygiena potravín, suroviny, psychológia predaja a odborná prax. Podmienkou je absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre pracovníkov v potravinárstve.