• Interreg Poľsko-Slovensko

    • Názov mikroprojektu:

     "Zlepšenie kvality špecializovaného a odborného vzdelávania v školách pohraničia"

     Poľsko: Podkarpatské vojvodstvo, Okres Krosno, Iwanowicz Zdroj
     Slovensko: Prešovský samosprávny kraj, Prešov

     Žiadateľ:
     Powiat Krosnienski/Zespol Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

     Partner:
     Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov

     Hlavný cieľ mikroprojektu:
     Zlepšenie kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania prostredníctvom zlepšovania kompetencií učiteľov a žiakov, obohatenie vzdelávacej ponuky spájajúcej teóriu a prax s využitím inovatívnych vzdelávacích nástrojov, aktívna spolupráca so sociáno-ekonomickým prostedím s výmenou osvedčených postupov v poľsko-slovenskom pohraničí, čím sa podporí ich adaptácia a atraktívnosť na miestnom trhu práce v období X.2019-IX.2020.

     Podrobné ciele:
     1. Získavanie  nových zručností žiakmi z pohraničnej oblasti, najmä v oblasti nových trendov v gastronómii.
     2. Zvyšovanie vedomostí učiteľov - výmena osvedčených postupov partnermi, pokiaľ ide o očakávania trhu v cezhraničnej oblasti.
     3. Získavanie vedomostí o záujmoch mladých ľudí, vzdelávacích plánov s cieľom lepšie prispôsobiť učebné osnovy očakávaniam zamestnávateľov v oblasti poľsko-slovenského pohraničia.

     Spoločná realizácia mikroprojektu bude ďalšou etapou spolupráce medzi školami, uľahčí to absolventom získanie práce v cezhraničnej oblasti. Podporou rozvoja odborného vzdelávania v oblasti gastronómie v pohraničí sa zvýši cezhraničná spolupráca, priaznivo sa ovplyvní sociálna integrácia obyvateľov pohraničných oblastí učiteľov a žiakov. Realizácia projektu sa stane stálym partnerstvom škôl na oboch stranách hranice čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce.

     Cieľové skupiny:
     - žiaci z partnerských škôl, t. j. žiaci z gastronomických odborov ZSGH Iwonicz - Zdrój
     - žiaci SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov

     Žiaci a učiteľlia, ktorí budú zapojení do realizácie projektu, budú neskôr z jeho výsledkov profitovať.