• Spolu úspešnejší 2021
     • Spolu úspešnejší 2021

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.

      Cieľom výzvy je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

    • 200. výročie narodenia F. M. Dostojevského
     • 200. výročie narodenia F. M. Dostojevského

      Dňa 19.11.2021 v spolupráci s Ruským centrom v Prešove sa uskutočnila online prednáška pre žiakov - ruštinárov 3. ročníka. Na online hodine sme diskutovali o význame a dôležitosti čítania kníh a literatúry pre dnešného moderného človeka v súvislosti s 200. výročím narodenia významného ruského spisovateľa  F.M. Dostojevského. Diskutovali sme o tom, prečo je dôležité čítať literárne diela klasikov, akým spôsobom literatúra obohacuje človeka a podrobnejšie sme sa venovali životopisu a tvorbe Dostojevského. Ako tvrdí L. N. Tolstoj, v knihách je najväčšie bohatstvo a múdrosť všetkých čias a národov.  

      Mgr. M. Bednáriková

      fotoalbum

    • GastroHalloween
     • GastroHalloween

      aj keď momentálna situácia nám nedovoľuje náš klasický študentský život, našli sme možnosť .... veď pozrite sa ...

      ŽŠR pripravila v škole 27.10.2021 príjemné spestrenie vyučovania v podobe "strašidelné masky" pri výbornom čajíku z produkcie našej Zelenej školy. Žiť s nami je úžasné, veď rešpektovať a zároveň hľadať možnosti je super vizitka našej Gastrorodiny. A veľké prekvapenie nám pripravili naši prváci ... šikovní prváci..
      fotoalbum

    • Zlepšenie kvality špecializovaného a odborného vzdelávania v školách pohraničia
     • Zlepšenie kvality špecializovaného a odborného vzdelávania v školách pohraničia

      Výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce, do ktorej je zapojený aj PSK, je VZDELÁVACÍ PROJEKT INTERREG.
      Zlepšením kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania prostredníctvom zlepšovania kompetencií učiteľov a žiakov, obohatenia vzdelávacej ponuky spájajúcej teóriu a prax s využitím inovatívnych vzdelávacích nástrojov, aktívnou spoluprácou so sociálno-ekonomickým prostredím s výmenou osvedčených postupov v poľsko-slovenskom pohraničí,  sa podporí ich adaptácia a atraktívnosť na miestnom trhu práce v období X.2019-IX.2020.

      Bez spoločnej realizácie projektu by nebolo možné podporiť rozvoj odborného vzdelávania v pohraničnom území v oblasti gastronómie a mechatroniky na úrovni stredných škôl a vytvorenie optimálneho modelu teoretického a praktického vzdelávania.

      Otvorili sa  nové možnosti pre koherentné prepojenie vzdelávacieho systému na oboch stranách hranice.

      Naša škola ako partner pri realizácii projektu významne prispela k sociálno-ekonomickej oblasti poľsko-slovenského pohraničia a jeho trvalo udržateľného rozvoja.
      fotoaalbum

    • študentský život na vysokej škole...
     • študentský život na vysokej škole...

      • témou ďalšieho vysielania Virtuálnych dní otvorených dverí VŠ a fakúlt je študentský život 
       24.11 - 25.11.2021  
       8:00 -  13:00 hod.
      • zaujíma Ťa: 
       Aké športové, kultúrne a spoločenské vyžitie vaša univerzita alebo fakulta ponúka?
       Kam chodíme počas voľného času a ako ďaleko je to od školy (kaviarne, puby, fitness, shopping …)?
       Kde sa dá ísť a čo sa dá robiť v prestávke medzi hodinami ?
       Je na univerzite/fakulte študentská kaviareň
       Aké typy akcií organizujú študenti počas roka? 
       Aké športy sa na vašej univerzite hrajú?
       Aké zľavy majú študenti pri návšteve športových, kultúrnych a spoločenských akcií?
       Majú všetci prváci internát?  
       Aký je internát? Koľko ľudí v ňom býva? Je v rámci internátu aj telocvičňa, bazén, posilňovňa?
       Koľko ľudí býva na izbe na internáte? Kedy je večierka?
       Dá sa bývať aj na súkromí? Koľko to stojí a ako ľahko sa dá nájsť takéto ubytovanie?
       Aká je strava v jedálni? Koľko jedál je na výber? A sú chutné? A podobne...
      • tak sa registruj: 
      •  https://www.narodnekariernecentrum.sk/registracia-studenta
    • spoznaj UPJŠ zvnútra
     • spoznaj UPJŠ zvnútra

      online na Facebooku 5. novembra 2021 od 10.00 hod.

       Univerzita Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach 

      Počas DOD študentov čaká predstavenie univerzity a jej piatich fakúlt (lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulty verejnej správy), diskusia so súčasnými študentmi UPJŠ, online vstup zástupcu Univerzitného poradenského centra, súťaž  o hodnotnú cenu. prihlásiť sa na podujatie -   Facebook:https://www.facebook.com/events/273283924692685.

    • A my sme robili catering 😊
     • A my sme robili catering 😊

      PRÍLEŽITOSŤ PRE PARA ŠPORTOVCOV

      Predseda PSK Milan Majerský a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš dnes podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Ich cieľom je spoločne vytvárať podmienky pre mladých zdravotne znevýhodnených para športovcov a začleniť ich do spoločnosti. 

      Hlavnou myšlienkou memoranda je vytvorenie vzorového modelu spolupráce medzi paralympijským športom a samosprávnym krajom. Ten by sa mal vykreovať na základe  podpory rozvojových programov paralympijských športov stredoškolskej mládeže v Prešovskom kraji.

      fotoalbum

    • naj online učiteľ
     • naj online učiteľ

      Ďakujem žiakom SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3 v Prešove za nomináciu a úprimne si to cením.

      Je dôležitá podpora PSK, že online vzdelávanie prebiehalo aj v tak dôležitej forme ako praktické vzdelávanie a my sme to zvládli vďaka OV, MOV  M. Bašistovi, ďakujeme a blahoželáme.

    • Milí prváci
     • Milí prváci

      Riaditeľstvo SOŠ gastronómie a služieb v Prešove Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. Žiadame Vás, aby ste so sebou doniesli vysvedčenie za 9. ročník ZŠ. Zároveň Vám oznamujeme, že každý žiak je povinný vybaviť si počas letných prázdnin u svojho lekára zdravotný preukaz, ktorý pri nástupe v septembri 2021 odovzdá majstrom odbornej výchovy.

      PaedDr. Andrea Klačeková
      riaditeľka školy

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

      Milí študenti,
      otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v priestoroch školy na školskom dvore podľa nasledujúceho rozpisu:
      I. ročníky a nadstavbové štúdium 2. 9. 2021 o 9.00 hod.
      II. - IV. ročníky 2. 9. 2021 o 10.00 hod.
      PaedDr. Andrea Klačeková
      riaditeľka školy

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY
      Pred nástupom do školy v novom školskom roku 2021/2022 rodič (v prípade neplnoletého žiaka), plnoletý žiak a zamestnanec školy predložia tlačivá „Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti“ a „Oznámenie o výnimke z  karantény“. V zelených okresoch tlačivá nie sú povinné, len odporúčané.

      Tlačivo o bezpríznakovosti bude rodič opakovane odovzdávať v priebehu školského roka po každom prerušení vyučovania, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov.
      Ak rodič tlačivo nepredloží, žiak sa považuje za príznakového. Nebude mu umožnený vstup do školy.
      Ak by dieťa zabudlo predložiť tlačivo, rodič má možnosť poslať ho cez edupage alebo e-mailom.
      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx
      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak_zamestnanec_neplnolety_ziak.docx

    • Kľúč od pevnosti 2021
     • Kľúč od pevnosti 2021

      Na záver školského roka sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže Kľúč od pevnosti 2021, ktorá sa kvôli pandemickým opatreniam po prvýkrát nekonala priamo na hrade Stará Ľubovňa. Pätnásť družstiev zo Slovenska a Českej Republiky súťažili dištančnou formou (online) z priestorov svojich materských škôl. V modifikovanej súťaži, ktorá sa konala 11.6.2021 v telocvični SOŠgas sa predstavili piati žiaci našej školy: Klaudia Miženková, Marianna Malíková, Karin Sasaráková, Peter Gradoš z 3.C a Stanislav Červeňák z 3.A. Jednotlivé úlohy boli žiakom zadávané z CVČ Stará Ľubovňa prostredníctvom mobilnej aplikácie Actionbount. Úlohy preverili vedomostné a psychomotorické schopnosti žiakov. Kvízy boli zamerané na otázky spojené s históriou hradu a mesta Stará Ľubovňa. Psychomotorické úlohy ako prenášanie plastových pohárov pomocou nafúknutých balónov bez pomoci rúk alebo výdrž v stoji na rukách preverili telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť. Našim žiakom sa podarilo za pár minút postaviť 1,5 metra vysokú vežu na pôdoryse A4. (Viď foto) Jednotlivé úlohy, ktoré boli vyplňované v aplikácii actionbount, boli aj hodnotené danou aplikáciou. Úlohy, ktoré bolo potrebné odfotiť, alebo nakamerovať boli hodnotené samostatne porotou. V týchto úlohách bola zohľadnená rýchlosť vykonania úlohy, ako aj kreativita, odhodlanie a úspešnosť. Po odoslaní všetkých splnených úloh a fotografií bolo stanovené poradie celoslovenskej hry Kľúč od pevnosti 2021,  v ktorej sa zúčastnilo  15 škôl zo Slovenska a Českej republiky. Žiaci našej školy obsadili pekné 8 miesto.

      Mgr. Matúš Lukáč
      fotoalbum