• Školský digitálny koordinátor

   • Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania  pôsobí školský digitálny koordinátor v troch základných oblastiach:

    1. Vízia školy:

    • Digitálnu transformáciu školy komunikuje ostatným aktérom vzdelávania danej školy ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania žiakov, ktorý je založený na aktívnom učení sa v hybridnom vzdelávacom prostredí.

    • V súčinnosti s vedením školy formuluje program digitálnej transformácie školy. 

    2. Škola ako komunita aktérov: 

    • Pozná rámec digitálnych kompetencií občana (DigComp) a digitálnych kompetencií pedagóga (DigCompEdu) a vie zdôvodniť dôležitosť ich rozvíjania pre uplatnenie sa v praxi.

    • Koordinuje vytváranie plánu rozvíjania digitálnych kompetencií v rámci jednotlivých predmetov a jednotlivých ročníkov.

    • Podporuje aktérov vzdelávania v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie.

    • Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov v rámci možností a potrieb danej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)

    • Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych kompetencií pre aktérov vzdelávania podľa ich aktuálnych potrieb a možností.

    3. Škola ako vzdelávacie prostredie:

    • Rozumie znakom digitálnej školy ako vzdelávacieho prostredia a vníma väzby medzi pedagogickými postupmi a vzdelávacím prostredím (trieda a virtuálne prostredie).

    • Má prehľad v digitálnych technológiách a je nápomocný vedeniu a učiteľom pri výbere digitálnych technológií.  

    • Pre realizáciu vzdelávania v synchrónnej - asynchrónnej, prezenčnej - dištančnej, online - offline forme a rôznych scenárov hybridnej (zmiešanej) výučby 

    • Pre podporu vyučovania v jednotlivých predmetoch založeného na konštruktivizme. 

    • V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií

     

    Kontakt: Mgr. Ľubica Horánska, školský digitálny koordinátor, e-mail: LubicaHoranska@gastrosos.sk