• Profil školy

    •  Charakteristika školy: 

     Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb

     Sídlo:  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34  Prešov

     Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

     Stredná odborná škola gastronómie a služieb zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov a poskytuje všeobecné i odborné vzdelanie na výkon povolania, ako aj na štúdium na vysokých školách. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa a zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

       Na škole sú všetky odbory určené pre chlapcov ako aj pre dievčatá. V odbore obchodu a reštauračných služieb  sa venuje pozornosť najmä výučbe cudzích jazykov, komunikácií a praktickej činnosti v styku so zákazníkmi. V odboroch potravinárskych najmä získaniu praktických zručnosti a schopnosti vo svojich odboroch. V rámci odbornej praxe sa škola zameriava najmä na prax v realnych podmienkach našich slovenských podnikov a firiem ale aj v podmienkach zahraničných firiem a podnikov, kde trávia študenti niekoľko mesiacov v roku/aj cez letné prázdniny/. Ide o Poľsko, Česko, Taliansko, Chorvátsko, Cyprus a Grécko/Kréta/.

     Vízia školy

     Moderná, tvorivá, zelená škola, ktorá zachováva remeslo našich predkov, pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj aktívny život.“

     Naša škola je vyprofilovaná a zameraná na skupinu odborov v oblasti potravinárstva a skupinu odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby. Má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej oblasti nielen v našom regióne, ale aj za hranicami Prešovského samosprávneho kraja. Nosným programom našej školy bude skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zameraný na obehové hospodárstvo, s dôrazom na tvorivé učenie sa, projektové vyučovanie s využívaním informačno-komunikačných technológií, no hlavne sa zamerať na prepojenie teórie s praxou a tak pripraviť pre zamestnávateľov absolventa zodpovedného, samostatného,  a to všetko s dôrazom na využívanie najmodernejších trendov v duchu zdravej, ekologickej školy.