• Projekt Comenius

    • Pracovná migrácia v Európe - JoMiE/ Job Migration in Europe (anglický preklad) – názov projektu

      

     V dňoch 24. až 27. novembra 2010 sa v malom severo-nemeckom mestečku Halle/Westfalen konala prípravná návšteva k projektu pod názvom ´Pracovná migrácia v Európe´, na ktorú sme boli srdečne prizvaní aj my z SOŠ obchodu a služieb, ako jediná zo slovenských stredných škôl takéhoto zamerania. Toto privilégium či výsada nám bola udelená nemeckou školou podobného typu vzdelávania ako je aj tá naša Berufskolleg Halle (Westfalen) des Kreises Gultersloh. Česť hájiť dobré meno našej školy dostali pani zástupkyňa Mgr. Viera Knapíková spoločne s učiteľkou anglického jazyka Mgr. Zuzanou Kozákovou.

     Ponorme sa trošku hlbšie do podstaty tohto celého stretnutia. Ide vlastne o projekt obsiahnutý v sektorovom programe Comenius, ktorý je založený na vytvorenie vzájomnej medziškolskej spolupráce medzi vybranými krajinami EU a to menovite medzi Slovenskom, Nemeckom, Španielskom, Rumunskom, Poľskom, Talianskom a Švédskom. Bohužiaľ, nie všetky krajiny sa mohli na tejto predprípravnej návšteve zúčastniť a to z jediného dôvodu,  nebol im udelený požadovaný grant ich národnou agentúrou.

     Vráťme sa teda späť k významu projektu. Toto budúce partnerstvo, ktoré nadobudne svoju  platnosť v auguste roku 2011, teda budúci rok, sa bude realizovať prostredníctvom viacerých výmenných návštev či krátkodobých (3-4 dňových) študijných pobytov, ako žiakov, tak aj pedagogických pracovníkov, ktorí sa budú spoločne podieľať na rozvíjaní i  obohacovaní nielen našej, slovenskej kultúry, ale aj cudzích kultúr v rámci Európy. Koordinujúca krajina, ktorou je Nemecko, navrhla krajiny, v ktorých by sa mali organizovať tieto budúce stretnutia zástupcov i žiakov vybraných partnerských krajín.

     Cieľom už spomínaných medziškolských partnerstiev je podať ucelený náhľad do spôsobu života krajín EU, t. j. ktoré spôsobilosti si majú žiaci osvojiť, aby boli schopní prežiť a úspešne sa adaptovať do tej ktorej krajiny EU a týmto sa spolupodieľať na vytváraní jej hrubého domáceho produktu. Súčasťou tohto projektu je taktiež poznávanie a zdieľanie kultúrneho, politického, spoločenského i výchovno-vzdelávacieho pozadia či scény európskych krajín: geografia, hlavné mesto základné fakty o krajine, mena, politické zriadenie, pracovný trh a jeho možnosti, pracovné kompetencie, vzdelanie a typy vzdelania, tradície a v neposlednom rade i zvyky krajiny. Okrem toho sa u žiakov budú vyvíjať a zdokonaľovať nielen teoretické, ale i praktické zručnosti a kompetencie, ktoré sú priam nevyhnutné, na to, aby dokázali ´prežiť´ v cudzej krajine. Hovoríme o konkrétnych praktických zručnostiach, ktoré daná krajina EU vyžaduje nato, aby sa jedinec mohol stať jej riadnym členom, o čo nám v konečnom dôsledku ide, ľudovo povedané. Tento projekt nekladie dôraz len na rozvoj fyzična, ale taktiež buduje piliéry či základy pre duchovné bohatstvo, ktoré je ale už ťažšie nadobudnuteľné a preto by sme si ho mali chrániť a zveľaďovať.  Akýmsi základom pre tento projekt je v neposlednom rade i snaha zbližovať rôzne kultúry navzájom a snažiť sa o ich akceptáciu či adaptáciu v rámci ostatných krajín Európy, kde žijeme a pôsobíme aj my. Tak prečo stagnovať a ubíjať sa v nečinnosti, keď svet nám ponúka nové možnosti? A čo preto robiť? Jedným z  riešení by tu bola aj naša zainteresovanosť spolupracovať a to nielen s domácimi inštitúciami, ale rozšíriť svoje pole pôsobnosti i za hranice Slovenka, a tým ho zveľaďovať a rozširovať jeho dobré meno v zahraničí. No nezabúdajme na jedno: „ Tam kde nie je vôľa, nie je ani cesta!“ Ďakujem a teším sa na budúcu spoluprácu s ´Dobrou školou´.