• Fiktívna firma

    • Dôležitou súčasťou činnosti našej školy je priebežné zavádzanie nových foriem vzdelávania. Jednou z takýchto inovačných foriem je aj duálne vzdelávanie, ktorého cieľom je praktické využitie reálneho podnikateľského prostredia s aplikáciou nadobudnutých teoretických vedomostí. Priestor na realizáciu tejto formy vzdelávania poskytuje žiakom odborný ekonomický predmet Cvičenia vo fiktívnej firme.

     Žiaci si pod vedením vyučujúceho osvoja postup pri zakladaní novej firmy v legislatívnych podmienkach SR, naučia sa vyhľadávať správne informácie,  efektívne využijú svoju tvorivosť pri výbere obchodného mena, loga a sloganu fiktívnej firmy. Naučia sa účinnejšie pracovať s internetom a oboznámia sa so súvisiacimi zákonmi SR. Nadobudnú vedomosti a zručnosti v rôznych počítačových programoch, začnú vhodne využívať grafiku.

     Záujem  o prácu vo fiktívnej firme je veľmi veľký, pretože sa žiaci môžu realizovať tvorivo, a to buď v skupine alebo samostatne. Najprv založia firmu v určitom odbore podnikania, a ako ich zamestnanci riešia rôzne problémové situácie nielen vo vnútri danej firmy, ale obchodujú aj s inými firmami, v rámci slovenského ale aj medzinárodného trhu. Popritom intenzívne využívajú aj vedomosti z iných predmetov. S činnosťou fiktívnej firmy úzko súvisí predmet  ekonomika, informatika, právna náuka, administratíva a korešpondencia, marketing a spoločenská komunikácia. Hlavnými vyučovacími prostriedkami sú počítač, internet, zákony, vzory zmlúv, grafické programy a kreatívne propagačné pomôcky.

     Okrem toho sa žiaci snažia prezentovať aj na verejnosti, pričom využívajú svoje znalosti cudzieho jazyka najmä pri komunikácii s obchodnými partnermi na medzinárodnom trhu  prostredníctvom internetového obchodu. Žiaci pri práci v tejto fiktívnej firme nadobúdajú správne sebavedomie a tiež sa u nich zvyšuje pocit vlastnej dôležitosti a zodpovednosti, ktorý súvisí predovšetkým s nutnosťou ich samostatného rozhodovania a konania. Pri týchto činnostiach je pre nich lákavá aj istá miera slobody a voľnosti.

     sledujte nás na instagrame