• Nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov

    • Nadstavbové štúdium 

     Prihlaska_na_nadstavbove_studium.pdf

     Po stiahnutí a vyplnení je potrebné túto prihlášku ako aj príslušné dokumenty* zaslať poštou, alebo priniesť osobne

     na adresu školy: Stredná odborná škola gastronómie  a služieb SDH 3, 081 34 Prešov.

     Prihlášku je potrebné doručiť do 31. mája 2022

     *Spolu s prihláškou je potrebné doložiť tieto doklady:

      - vysvedčenie za prvý polrok 3. ročníka

      

     Nadstavbové štúdium - odbory

     2982 L  Potravinárska výroba

                    02 - pekárska a cukrárska výroba

     6421 L  Spoločné stravovanie

     6403 L  Podnikanie v remeslách a službách